การสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Supercomputer ด้วย Green Technology เพื่อพัฒนางานวิจัยไทย”

Posted bywp_12122045 Posted onAprile 30, 2023 Comments0การสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Supercomputer ด้วย Green Technology เพื่อพัฒนางานวิจัยไทยสู่ความยั่งยืน” (HPC TECH …

source

Category